Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief voor huisartsen, POH
en ketenpartners
December 2020
BEDANKT Muriel en Tjeerd!
Per 1 januari gaan we afscheid nemen van Muriel Darby en Tjeerd Nijenhuis. Tjeerd en Muriel, beide leden van het coöperatiebestuur Hadoks, hebben veel betekend voor Hadoks. Wat gaan zij het meeste missen en wat gaan wij aan hun het meeste gaan missen? Je leest het via onderstaande link.
Lees meer
Hadoks helpt in de wijk
Huisarts Loïse Jacz is accuntmanager bij Hadoks. Jacz:  “In een tiental wijken zijn we als regioteam in gesprek met gedreven wijkmanagers die op populatieniveau en op inhoudelijke thema's de verbinding aan het maken zijn in de wijk en in de regio. We zijn met elkaar in gesprek om zo uniform mogelijk wijkplannen te ontwikkelen. Belangrijk is dat de wijkmanagers en de praktijkmanagers steeds zichtbaarder worden voor ons binnen Hadoks en dat het regioplan van Hadoks ook goed zichtbaar is voor de managers in de praktijken en wijk. Hier vindt u de nogmaals de link naar het regioplan van Hadoks. 

Wij willen nogmaals benadrukken dat u, indien u nog geen gebruik maakt van de module praktijkmanagement of wijkmanagement, de kans heeft om dit via Hadoks te laten lopen. Hadoks kan dan een praktijkmanager inzetten voor organisatietaken in uw praktijk of - in samenspraak met uw collega's in de wijk  - op wijkniveau. Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen met chronischezorg@hadoks.nl

Lees hieronder meer over de successen uit de verschillen wijken!
Lees meer
Gaat u ook mee op weg naar een rookvrije generatie? 
In de vorige nieuwsbrief is het al genoemd, maar graag attenderen we u er nogmaals op!
Als praktijk kunt u op verschillende manieren een bijdrage leveren aan een rookvrije omgeving. Met het instellen van een rookvrij-gebouw en rookvrij-terrein laat een zorgorganisatie zien wat haar standpunt is ten aanzien van roken en tabaksgebruik.

De eerste praktijken hebben zich inmiddels aangemeld en het streven is om in december de eerste praktijken het pakket van de Rookvrije Generatie aan te bieden. Uiteraard hopen we op meer deelname in de regio Haaglanden! Doet u mee? Voor het ontvangen van het gratis pakket mailt u naar mhessing@hadoks.nl
Acute zorg tijdens de feestdagen
De kersdagen en de jaarwisseling staan weer bijna voor de deur. Afgelopen jaren hebben we zeer grote drukte ervaren op de huisartsenpost tijdens deze feestdagen. We willen u daarom vriendelijk maar nadrukkelijk vragen om op maandag 21 t/m donderdag 24 december en maandag 28 t/m donderdag  31 december tot 17.00 uur goed bereikbaar en beschikbaar te zijn voor uw eigen patiënten. Ook vanuit Hadoks proberen we door diverse maatregelen de Kerstdagen zo veilig en prettig mogelijk te laten verlopen. Zo hebben we extra triagisten op het call center en op afstand beschikbaar en zijn er extra visite en consultdiensten ingezet. 

Wisseling oudejaarsavond/nacht
Op 31 december is het oudejaarsavond/nacht. De avonddienst eindigt dan traditioneel om 23:00 uur (1 uur eerder) en de nachtdienst begint dan traditioneel om 23:00 uur (1 uur eerder). Op deze manier kunnen alle huisartsen die avonddienst hebben toch nog op tijd het nieuwe jaar vieren. De vier huisartsen die nachtdienst hebben zijn hierover per mail geïnformeerd. 
Paul van Vliet bedankt de huisartsen en medewerkers
Paul van Vliet, geboren en bewoner van Den Haag, dankt de huisartsen en hun medewerkers voor hun inzet de afgelopen maanden. Hij doet dit op een zeer bijzondere manier. Neem de tijd en geniet van een stukje kunst. Klik hier
RTA Hart voor vrouwen
Vrouwen die tijdens hun zwangerschap hypertensie, diabetes of pre-eclampsie hebben doorgemaakt, lopen een hoger risico op hart- en vaatziekten. Om te voorkomen dat deze vrouwen hart- en vaatziekten ontwikkelen zijn we vanuit de werkgroep Haagse Vaten het project Hart voor vrouwen gestart. 
Lees meer
Informatie over toediening Denosumab
Het kan voorkomen dat een patiënt met osteoporose, die onder behandeling is geweest in de tweede lijn geen specialistische zorg meer nodig heeft. In geval Denosumab injecties nodig zijn wordt de patiënt ook overgedragen naar de huisarts conform de volgende werkafspraken.  
 
De volgende éénduidige werkwijze is door Hadoks met het HMC en het HagaZiekenhuis afgesproken:
De eerste screening op bijwerkingen en de eerste toediening van Denosumab vindt plaats in het ziekenhuis. De overdracht van de patiënt aan de huisarts gaat vergezeld met een specialistenbrief waarin duidelijk wordt toegelicht wat er van de huisarts wordt verwacht, waar op moet worden gelet (labwaarden en eventuele bijwerkingen) en hoe lang de therapie moet worden doorgezet.
 
Tarief
Daar het toedienen van Denosumab een tweedelijnsbehandeling en niet per definitie huisartsenzorg is, mag voor deze verrichting een dubbel consult (voorheen was dat vervanging medisch specialistische zorg) worden gedeclareerd. De werkelijke tijdsduur van het consult is hierbij niet van belang.
Vergoeding fysiotherapie bij COPD in 2021. Groep B is gesplitst in B1 en B2
Gesuperviseerde oefentherapie voor patiënten met COPD wordt vanaf de eerste behandeling vergoed uit de basisverzekering. Deze vergoeding is 1 januari 2019 ingegaan. Het (maximaal) aantal behandelingen waar een patiënt recht op heeft wordt gekoppeld aan de zwaarte van de aandoening. Beoordeling gaat naar classificatie van ernst van exacerbaties en symptomen.

Vanaf 1 januari komt er subgroep B bij (B2). B1 (milde tot matige ziektelast) B2 (hoge ziektelast), beide groepen kenmerken zich door stabiel ziektebeeld met weinig exacerbaties. De vergoeding voor B2 wordt gelijkgesteld aan C en D (startjaar 70, vervolgjaren 52).

Onderverdeling B1 en B2 is als volgt:
B1; milde-matige ziektelast (totale score CCQ 1,0-1,8 of CAT score 10-17) of voldoende fysieke activiteit (>=5000 stappen)
B2: hoge ziektelast (totale score CCQ 1,9 of hoger of CAT score 18 of meer) en beperkte fysieke activiteit (<5000 stappen)

Voor meer  informatie over de classificering en de hoeveelheid behandelingen die er aan gekoppeld zijn kunt u de website van de longfysiotherapeuten raadplegen.
Negen is een zegen
Graag willen we u erop attenderen om aan het begin van uw telefoon-keuzemenu aan te geven dat optie 9  voor intercollegiaal overleg is. Dit is reeds eerder afgesproken met beide ziekenhuizen in verband met betere bereikbaarheid van de huisartsen voor de specialist. Dit wordt nu in de huidige tijd met de toename van de teleconsultaties naar de 2lijn en terugkoppelingen van de specialist nog belangrijker om goed bereikbaar te zijn voor elkaar. 
In de aanloop naar de "negen is een zegen" kunt u ook in zorgdomein in uw profiel aangeven onder welk nummer u bereikbaar bent , speciaal voor intercollegiaal overleg. Kleine moeite , groot gemak. 
Inzet A1 ambulance
Vanuit RAV Haaglanden hebben wij het verzoek gekregen om de afspraken bij het aanvragen van een A1 ambulance nogmaals onder de aandacht te brengen.
Indien u bij een patiënt thuis een ambulance aanvraagt dient er een (schriftelijke)overdracht aanwezig te zijn bij de patiënt. In geval van aan A1 inzet moet de huisarts ter plaatse blijven totdat de ambulance gearriveerd is. Dit omdat de patiënt in dit geval niet stabiel is en plots kan verslechteren.
Aanvraag praktijkmanager opnieuw indienen bij CZ
CZ groep publiceert vanaf 2021 de voorwaarden voor de aanvullende prestaties in het boekje Voorwaarden S3- en overige prestaties 2021-2022. Via deze link onder downloads kunt u dit vinden. 

Let op, delen van contract CZ moeten apart worden aangevraagd! Heeft u al een praktijkmanager en een contract met CZ? In verband met de vernieuwde voorwaarden is het nodig dat u deze aanvraag opnieuw indient. U krijgt niet automatisch een nieuw contract aangeboden.

Heeft u al uw diensten digitaal op orde? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de prestatie Service en Bereikbaarheid! Vraag deze aan bij CZ.  
Voor meer info zie betreffende paragrafen!
Flexibel en slagvaardig: de adviescommissie ‘Wetenschappelijk onderzoek in de eerste lijn’ stelt zich voor
Hadoks hecht waarde aan de stem van de huisarts – ook als het gaat om onderzoeksprojecten. Steeds vaker wordt Hadoks vanuit het LUMC benaderd om te participeren in nieuw onderzoek. Om te voorkomen dat praktijken overspoeld worden met onderzoeksprojecten, is de adviescommissie ‘Wetenschappelijk onderzoek in de eerste lijn’ in het leven geroepen. Drie huisartsen zijn bereid gevonden zitting te nemen in deze commissie:  Sabine van Dijk, Robert Jan de Vos en Jan Wuister. Onder voorzitterschap van Gaaled Haj Mohammad komt de commissie elk kwartaal bijeen. Onder het motto ‘flexibel en slagvaardig’ komt de commissie vaker bijeen wanneer er onderzoeksaanvragen zijn die spoed hebben. 
Lees meer
Ouderennetwerk
Het Fonds Huisartsen in Achterstandswijken heeft een mooi artikel geschreven over het Ouderennetwerk, waarin onze praktijkmanager Marianne van der Werff in samenwerking met huisartsenpraktijk de Hof een belangrijke rol heeft gespeeld.
Lees meer

Stoppen met roken groepscursus
Ook in januari staan er weer twee Stoppen met roken-groepstrainingen voor patiënten gepland. Op 12 januari in Segbroek en 13 januari in Laakkwartier. 

Klik hieronder om meer te lezen over de trainingen, handige beeldscherminformatie en hoe u uw patiënten kan doorverwijzen. 
Lees meer
Omzetten tijdelijke opt-in

Zoals u weet heeft de overheid besloten om gedurende de Coronacrisis een tijdelijke voorziening te treffen: de Corona opt-in. Het blijkt dat bijna alle huisartsenposten in Nederland gebruikmaken van de mogelijkheid die de Corona opt-in biedt. Ook blijken zorgverleners voordeel te hebben bij het inzien van relevante informatie door de opt-in. Helaas is deze Corona opt-in is van tijdelijk aard.
 
Voor een blijvende opt-in is een expliciete toestemming nodig van de patiënt en moet de patiënt geïnformeerd worden middels de voorlichtingsfolder van VolgjezorgWe vragen u om uw patiënten te wijzen op de opt-in mogelijkheid en hen om toestemming te vragen de tijdelijke Corona opt-in om te zetten in de definitieve opt-in. Dit kunt u op drie manieren doen:
- Mondeling
- Schriftelijk met een volledig ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier 
- Online via volgjezorg.nl 

Klik hier voor meer informatie over volgjezorg.
 
Momenteel zijn we aan het onderzoeken of we een regionale publiekscampagne kunnen inzetten. We houden u hiervan op de hoogte.
Wij willen ons graag introduceren
Wie zijn wij? De Cliënten Advies Raad (CAR) van Hadoks. Begin dit jaar, in het pré-Covid-19 tijdperk, geïnstalleerd door bestuurder Rob Jansen en inmiddels al 3 officiële adviezen, een statuut, huishoudelijk reglement, visiedocument en werkplan later, kunnen we constateren dat we ons al redelijk intern gevestigd hebben.
 
Nu is het moment aangekomen dat we niet alleen naar buiten kunnen, maar ook willen en moeten treden. Alle betrokkenen bij de coöperatie Hadoks en vooral alle inwoners van de regio Haaglanden dienen nu te weten wie we zijn, waar we voor staan en wat wij willen doen in de komende 3 jaar.
Lees meer
Nieuwsbrief HagaZiekenhuis
Klik hier voor de nieuwsbrief van het HagaZiekenhuis. 
Nieuwsbrief HMC
Klik hier voor de nieuwsbrief van het HMC.