Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbrief voor huisartsen, POH en ketenpartners
November 2020
WIJZIGINGEN WERKWIJZE DIGITAAL VERWIJZEN, FOTO-CONSULTEN EN ONTVANGEN VAN WAARNEEMVERSLAGEN
Werkwijze digitaal verwijzen
In plaats van patiënten de verwijzing naar de SEH Westeinde geprint mee te geven, worden verwijzingen voortaan digitaal verzonden. Dit kan vanuit de spreekkamer in het Westeinde als ook vanuit de visite auto en de post Antoniushove en is voor zowel voor de huisarts als patiënt en SEH efficiënter.
 
We gaan digitaal verwijzen naar SEH Westeinde door na de verwijzing op verzenden te klikken in plaats van afdrukken:

Mocht u achteraf toch ook een afdruk nodig hebben, kan dit alsnog door onderin op ‘meer’ te klikken. Er komt vervolgens een klein menu in beeld waarin Contact afdrukken gekozen kan worden.

SEH Haga volgt later

Nieuwe werkwijze foto-consulten
Voor alle telefoonartsen is de werkwijzen met betrekking tot foto-consulten aangepast. 

Alle foto consulten lopen voortaan via OVERLEG. Dit betekent dat de foto’s binnenkomen op  de desktop van de Telefoon Arts. U bepaalt zelf wanneer u de foto consulten afhandelt (mits dit binnen 45 minuten gebeurt). Een instructie voor het afhandelen van deze consulten ligt op de  werkplek en staan in Q-link, klik hier.
 
Deze werkwijze is hygiënisch, kan altijd op 1 ½ meter, is AVG proof en geeft een verlaging van de werkdruk voor de telefoonarts. De eerste reacties op de nieuwe werkwijze  van uw collega’s zijn ook enthousiast.

Waarneemverslagen ontvangen
Als huisarts kunt u kiezen hoe u de waarneemverslagen ontvangt:
  1. LSP -> Consequentie: Mocht het zijn dat we LSP dossier niet kunnen ontvangen, zullen we terug vallen op MedVry naar eigenhuisarts binnen Topicus HAP.
  2. LSP en MedVry -> Consequentie: Zodra er een LSP dossier ontvangen wordt zullen we terugkoppeling doen zowel via LSP op basis van BSN patiënt als via MedVry naar de eigenhuisarts die geregistreerd staat binnen Topicus HAP. Als de eigenhuisarts binnen Topicus HAP verkeerd ingesteld is kunnen dus 2 aparte huisartsen het bericht ontvangen.
  3. MedVry -> Consequentie: Zodra LSP dossier binnen komt versturen wij geen LSP dossier uit. Alleen medvry naar de eigenhuisarts die geregistreerd staat binnen Topicus HAP wordt verstuurd.
Geef aan huisartsen@hadoks.nl door wanneer deze instelling voor uw praktijk anders ingesteld moet worden.
 
Wanneer LSP niet lijkt te werken, kan het zijn dat het LSP certificaat verlopen is/contract niet goed afgesloten is. Neem contact op met LSP. Wanneer er nooit iets via MedVry ontvangen wordt, staat het adres mogelijk bij Hadoks incorrect ingevuld: stuur dan het juiste adres naar bovenstaand contactadres van Hadoks.
18 NOVEMBER WERELD COPD-DAG!
Wereld COPD-dag is georganiseerd door GOLD (Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease) in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie. Het doel is kennis delen met patiënten en zorgverleners en bewustwording van de longaandoening. Deze patiëntengroep verdient dit jaar extra aandacht van u als zorgverlener.

Met de huidige maatregelen zitten veel COPD patiënten thuis in isolatie, wat de kans op minder bewegen en meer roken doet toenemen. Daarbij is er vaak angst of bezwaar om de huisarts te benaderen. Prioriteit voor de POH dus om goed contact met deze groep te onderhouden!


Het thema voor 2020 is "Goed leven met COPD - Everybody, Everywhere".

COPD kan niet genezen worden maar er zijn vele manieren die ervoor kunnen zorgen dat het met COPD goed leven is. Interventies zoals longfysiotherapie, dagelijks bewegen,  goed zelfmanagement, rookvrij leven zorgen ervoor dat de kwaliteit van leven heel goed kan zijn.
 
Wij hebben voor u een casus gemaakt met als doel u tijdens de Corona pandemie handvatten te geven hoe u een patiënt toch kan goed kan begeleiden. 
Lees meer
HADOKS GAAT VOOR EEN ROOKVRIJE ZORG
In het Nationaal preventieakkoord van de overheid is vastgelegd dat in 2030 de gehele zorg rookvrij is. Dit is onder andere in aansluiting op de maatschappelijke beweging “Rookvrije Generatie”.

Als praktijk kunt u op verschillende manieren een bijdrage leveren aan een rookvrije omgeving. Dit kan in de werkomgeving  door bijvoorbeeld patiënten te adviseren over of te begeleiden bij het stoppen met roken (lees hier meer over in deze nieuwsbrief), of door de praktijk waar u werkt rookvrij te maken. Met het instellen van een rookvrij gebouw en rookvrij terrein laat een zorgorganisatie zien wat haar standpunt is ten aanzien van roken en tabaksgebruik. Zie hier de link naar de berichtgeving en een filmpje van de GGD Haaglanden waarin alle wethouders uit de regio aan het woord komen.

Hadoks sluit zich aan bij het Haagse initiatief de zorg in 2021 rookvrij te maken en nodigt praktijken uit om deel te nemen aan dit initiatief! Vanuit Hadoks ontvangt de praktijk een pakket met materialen van de Rookvrij Generatie. Interesse? Mail naar mhessing@hadoks.nl
SAMEN STERK IN DE HAAGSE REGIO - EEN UPDATE
Samen zetten we ons in om de zorg voor de groeiende en vergrijzende Haagse bevolking ook in de toekomst goed en toegankelijk te houden.

Huisartsen van Hadoks, SHG, Arts&Zorg hebben samen met de medisch specialisten van het Hagaziekenhuis en HMC, teleconsultatie en meekijkconsult ontwikkeld. Ook het project Zorg in Zicht heeft een vliegende start gemaakt en binnen de chronische zorg zijn diverse initiatieven die gericht zijn om de patiënt zo veel als mogelijk met de juiste expertise in de 1e lijn te behandelen. We geven u graag een update.
Lees meer
HARTSTICHTING START LANDELIJKE HARTFALENCAMPAGNE
Mensen met symptomen die bij hartfalen kunnen passen eerder in beeld brengen bij de huisarts. Dat is het doel van de campagne, die in november op initiatief van de Hartstichting start. U kunt hierdoor extra vragen of mensen op het spreekuur krijgen.

Vanuit Haagse Vaten is in onze regio het NVVC Connect Hartfalen project geïntroduceerd. Er zijn regionale afspraken met elkaar gemaakt, er is een zorgprogramma voor de 1e lijn opgesteld en met CZ en Menzis is een DBC hartfalen overeengekomen. Inmiddels zijn er 48 Hadoks-praktijken die ketenzorg hartfalen uitvoeren, daarnaast ook 3 SHG gezondheidscentra en 3 Arts en Zorg centra in Den Haag. Mocht u interesse hebben in deelname aan het project dan kunt u contact opnemen met Margot v.d. Salm: mvandersalm@hadoks.nl.
Lees meer
BEELDBELLEN IN DE HUISARTSENPRAKTIJK MET SUBSIDIE
“Deuren dicht, balie gesloten, geen patiënt op de praktijk en zoveel mogelijk patiëntenzorg via de telefoon of (onbeveiligde) email. Zo begonnen we zes maanden geleden aan de lockdown bij de huisartsenpraktijk. Op zoek naar mogelijkheden om contact te houden met patiënten en continuïteit van zorg te kunnen bieden, kwamen we al snel uit bij videoconsulten.”

Vanuit Hadoks is een werkgroep gestart om te kijken naar de voordelen en de knelpunten van beeldbellen.  Ook is er subsidie beschikbaar voor huisartsenpraktijken die interesse hebben om hiermee aan de slag te gaan. Wilt u hier meer over weten en de eerste ervaringen 
van huisarts Van de Weer, verbonden aan V&V Huisartsen in Den Haag, klik op Lees meer! 
Lees meer
SLIM INHALEREN - ONDERZOEK NAAR SLIMME ASTMA INHALATOR
Dagelijks gebruikt één op de acht patiënten met astma zijn of haar inhalator verkeerd. Het LUMC onderzoekt in het ACCEPTANCE onderzoek samen met het UMCG en GPRI in Groningen of een ‘slimme inhalator programma’ astmapatiënten kan helpen hun onderhoudsinhalator te gebruiken zoals voorgeschreven.

De onderzoekers gaan na of een inhalator werkt, voor wie en hoe deze in standaardzorg gebruikt kan worden.  Wilt u ook het slimme inhalator programma uitproberen, meld u dan aan voor het onderzoek via acceptance@lumc.nl of lees hier meer over deelnemen. 
OVERLEG HADOKS EN SPECIALIST OUDERENZORG
Sinds het begin van de pandemie voeren we vanuit Hadoks regelmatig overleg met de SO’s van HWW, Florence, WZH en Saffier. Vanuit dit overleg komen de volgende aandachtspunten naar voren:

- Florence biedt post covid revalidatiezorg. Voor een deel van de patiënten geldt dat het herstel na een Covid infectie langzaam en moeizaam verloopt. Deze patiënten kunnen aangemeld worden voor dit revalidatieprogramma via de zorgbemiddeling van Florence.
- Het aantal aanvragen voor consultatie van de SO in de eerstelijn is gedaald in de afgelopen maanden. Tegelijkertijd weten we dat veel ouderen beperkt zijn in hun mogelijkheden, dat er meer eenzaamheid en depressie voorkomt. Ook is het aantal val-incidenten toegenomen. Deze signalen geven aan dat het belangrijk is om juist ook in deze tijd proactief zorg te blijven bieden voor kwetsbare ouderen. Om die reden doen wij vanuit Hadoks een oproep om hier aandacht voor te hebben en tevens om te melden bij Hadoks als er knelpunten ervaren worden bij het leveren van deze zorg, bijvoorbeeld door het ontbreken van tijd of menskracht om deze taak uit te voeren.
- Nu de financiering van de prestatie ouderenzorg in 2021 via Hadoks gaat lopen wil Hadoks signalen “uit het veld” verzamelen om zicht te krijgen op deze knelpunten die spelen bij de zorg aan kwetsbare ouderen.

Vragen of opmerkingen kunnen worden gemaild naar secretariaat@hadoks.nl
SINEFUMA - EEN ROOKVRIJ LEVEN
Wij zien dat deze periode voor iedereen een bijzondere tijd is. SineFuma blijft zich vol goede moed inzetten voor een rookvrije toekomst en blijven rokers daar waar mogelijk en verantwoord begeleiden naar een rookvrij leven. In de link kunt u meer lezen waar SineFuma zich momenteel mee bezig houdt. 
  • Welke vormen van stoppen met roken begeleiding zijn mogelijk in deze periode?
  • Terugkoppeling per verwezen patiënt
  • De kwetsbare roker
  • Prehabilitatie: pre-operatief stoppen met roken
Lees meer
REGIONALE WERKAFSPRAKEN DIAGNOSTIEK BIJ DEMENTIE 
Met ondersteuning van Stichting Transmurale zorg, de Programmaleider Netwerk Dementie Haaglanden is in 2020 met een brede vertegenwoordig van de deskundigen uit ziekenhuizen, Parnasia, VVT’s en eerste lijn gewerkt aan de Regionale werkafspraken diagnostiek bij dementie.

De herziene NHG is hiervoor de basis voor de eerste lijn, klik hier. In januari 2021 zal door Stichting Transmurale zorg in samenwerking met de leden van de werkgroep de werkafspraken worden verdiept in de vorm van een digitale scholing. Zodra hier meer over bekend is volgt er aanvullende informatie.
POST ONTVANGEN VAN NIET INGESCHREVEN PATIENTEN

Indien u als huisarts post over patiënten ontvangt die niet bij u staan ingeschreven dan kunt u dit op de volgende manier melden zodat daar vervolg aan wordt gegeven:
 
HagaZiekenhuis:
Functionaris gegevensbescherming
fg@hagaziekenhuis.nl of 06-823 352 63
 
HMC:
Via dit contactformulier
hmcmeldpunt@zorgmail.nl of 088 979 27 90

YOUZ PREVENTIE REGIO HAAGLANDEN 
Trainingen voor kinderen en jongeren
"Het lukt me vaak niet om op een goede manier voor mijzelf op te komen of mijzelf te uiten. Door de situatie thuis kan ik mij soms rot voelen. Hoe kan ik hiermee omgaan? Ik schaam me voor hoe het thuis gaat en voel me soms zo alleen."
 
Youz preventie geeft trainingen aan kinderen en jongeren (0-25 jaar) in een lastige thuissituatie (bv. een gezinslid met psychische of verslavingsproblemen, spanningen thuis, huiselijk geweld) en trainingen voor kinderen en jongeren met sociale en/of emotionele klachten (bv. boosheid, angst, overgewicht). De trainingen zijn gericht op het voorkomen en/of verminderen van psychische klachten.  

De hulp is gratis en aanmelden gaat gemakkelijk via de website (verwijzing is niet nodig): https://www.youz.nl/hoe-wij-helpen/preventiegroepen
Elk kwartaal wordt er een nieuwsbrief gestuurd met starttijden en locaties. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.
Nieuwsbrief HagaZiekenhuis
Klik hier voor de nieuwsbrief van het HagaZiekenhuis. 
Nieuwsbrief HMC
Klik hier voor de nieuwsbrief van het HMC.