Online lezen  |  Afmelden
 Nieuwsbrief
Februari 2020
Feestelijke start samenwerking huisartsenpost en SEH in HMC Westeinde
Maandag 3 februari werd een mijlpaal gevierd, de integratie van de huisartsenpost op de SEH. Met  taartjes en een kort praatje in de koffiekamer op de spoedafdeling, onderstreepten Danielle Horbach (Chief Operating Officer HMC) en Rob Jansen (RvB Hadoks) het belang van de samenwerking en wensen zij de medewerkers en artsen veel succes en een voorspoedige dienst!
Lees meer
Eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg in GHOR-regio Haaglanden
In de GHOR-regio Haaglanden wil Star-shl door samenwerking gezamenlijk invulling geven
aan het gewijzigde beleid van VGZ als het gaat over de eerstelijnsdiagnostiek en
trombosezorg voor 2020. De afspraken hierover zijn bestuurlijk vastgelegd tussen Star-shl (regievoerder in deze GHOR-regio), Reinier de Graaf Ziekenhuis, LangeLand Ziekenhuis, HagaZiekenhuis, Reinier-Haga MDC, HMC en LabWest. Lees verder wat dit voor u betekent in 2020.
Lees meer
Hadoks Academie. Voor huisartsenzorg die altijd slimmer kan!
Heeft u de Hadoks Academie Kalender 2020 al ontvangen? De afgelopen weken is deze via de post naar alle huisartsen in de regio Haaglanden gestuurd. Hadoks Academie (voormalige WDH) is het nascholingsinstituut voor alle medewerkers in de huisartsvoorzieningen van Haaglanden, zowel in de dagpraktijk als in de ANW-voorziening. De academie bouwt voort op de jarenlange ervaring in de WDH. Dit jaar gebruiken we om de expertise en ambities op het gebied van scholing voor acute zorg, chronische zorg, praktijkondersteuning en services binnen Hadoks verder te integreren. Het doel is om te komen tot een heldere structuur en een overzichtelijk nascholingsagenda.

Zien wij u snel (weer) op één van onze nascholingen? U doet niet alleen nieuwe kennis op maar u leert dan ook een breed netwerk van zorgprofessionals in de regio kennen. Ook blijft u op de hoogte van medisch inhoudelijke en regionale ontwikkelingen met actuele onderwerpen, standaarden en samenwerkingsafspraken.
Het actuele scholingsaanbod vindt u via mijn.hadoks.nl of onze website.
Lees meer
Bent u al aangemeld voor de themabijeenkomst 'Toekomst spoedzorg in de ANW' op 16 maart? 
Vorige week (4 feb) is de uitnodiging voor deze bijeenkomst per mail verstuurd naar huisartsen, medewerkers en samenwerkingspartners in Haaglanden. U kunt zich t/m 1 maart aanmelden via de link in de uitnodiging. Kunnen wij op uw komst rekenen?
POH GGZ: toenemende vraag, krapte op de arbeidsmarkt
Sinds vele jaren ondersteunt Hadoks Praktijkondersteuning (voormalig SHOP) de Haaglandse huisartsen bij het bieden van GGZ door de inzet van POH GGZ. Wij merken dat de vraag naar deze ondersteuning toeneemt en vragen jullie hulp bij het vinden van goede kandidaten.
Dus bent u zelf POH GGZ of kent u iemand die dat is, laat het ons weten! Meer informatie over de vacature vindt u op onze website.
Lees meer
Update: Meer tijd voor OPEN voorbereidingen  
Veel praktijkhouders zijn ongerust over de eerder genoemde deadline van 1 juli 2020 voor de wettelijk verplichte patiëntinzage. Echter, het OPEN Programmabureau is pas kortgeleden met ICT leveranciers tot overeenstemming gekomen over de beschikbaarheid van alle patiëntportalen op deze datum. Daarom geldt vanaf 1 juli 2020 slechts de verplichting op elektronische inzage volgens de Wet Wabvpz. Dit geeft ruimte. Het betekent namelijk voor een praktijkhouder dat de patiënt op eigen verzoek zijn/haar medisch dossier elektronisch mag inzien, bijvoorbeeld door mee te kijken op het beeldscherm in de spreekkamer. Ook moet de praktijkhouder op verzoek van de patiënt kosteloos een elektronisch afschrift van het dossier kunnen verstrekken. Bijvoorbeeld door de bestanden op een USB stick te zetten. Lees hier meer over deze voorwaarden.

Bij online inzage heeft de patiënt daarentegen permanent toegang tot zijn gegevens. Lees meer op onze website hoe OPEN u bij de realisatie van deze online inzage ondersteunt.
Lees meer
Wet WGBO per januari gewijzigd. Wat betekent dit voor uw praktijk? 
Per januari 2020 is de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) gewijzigd. Hierin staat welke rechten en plichten patienten en zorgverleners hebben als het gaat om een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De belangrijkste wijzigingen voor de praktijk zijn:
 1. een aanvulling van de informatieplicht;
 2. een langere bewaartermijn voor het medisch dossier;
 3. inzagerecht nabestaanden.

Ad 1 Aanvulling informatieplicht

De uitbreiding van de informatieplicht heeft tot doel de positie van de patiënt te versterken. Daarom is de nadruk meer gelegd op ‘samen beslissen’ (‘shared decisionmaking’), in plaats van alleen informeren. De informatieplicht is daartoe uitgebreid met de volgende punten:
 • De plicht tijdig met de patiënt te overleggen op een wijze die pas bij het bevattingsvermogen.
 • Bespreken wat de mogelijkheden zijn voor afzien van de behandeling of behandeling elders. 
 • De termijn waarop behandelingen of onderzoeken kunnen plaatsvinden (informeren over wachttijden).
 • De hulpverlener stelt zich op de hoogte van de situatie en de behoeften van de patiënt en nodigt uit om vragen te stellen.
Advies: een goede dossiervorming wordt nog belangrijker. Op de huisartsenpost zal dat ook gelden. Mogelijk dat het punt van ‘termijn’ in mindere mate geldt binnen de huisartsenpost. 
 
Ad 2 Langere bewaartermijn
De bewaartermijn van medische dossiers is verlengd van 15 naar 20 jaar. De bewaartermijn gaat pas lopen vanaf het moment dat de laatste wijziging in het dossier is aangebracht. (De bewaarplicht rust in onze organisatie in beginsel bij de behandelend eigen huisarts.)
  
Ad 3 Inzagerecht nabestaanden
Nabestaanden hebben recht op inzage in het medisch dossier van een overleden patiënt in de volgende gevallen:
 • De patiënt bij leven hiervoor schriftelijk of elektronisch toestemming heeft gegeven. Mondeling is niet voldoende en toestemming kan ook niet meer worden verondersteld te zijn gegeven.
 • Nabestaanden of vertegenwoordigers melding hebben ontvangen dat sprake is van een incident (i.d.z.v. de Wkkgz),
 • Sprake is van een zwaarwegend belang (bijvoorbeeld bepaling van wilsbekwaamheid op moment van maken testament, erfelijkheid). Bij een geschil tussen nabestaanden en hulpverlener over of wel of niet sprake was van een medische fout, en de hulpverlener inzage weigert, kan een onafhankelijke arts gevraagd worden het dossier te bestuderen.
 • Ouder of voogd van overleden kind onder de 16 jaar, tenzij (..)
Lees meer
Succesvolle eerste sub-regiobijeenkomst bruist van ideeën over een gezonde, vitale en toekomstbestendige wijk   
De eerste aftrap van de sub-regiobijeenkomst voor Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Leidschenveen en Ypenburg was een groot succes met een mooie opkomst met maar liefst 47 heel enthousiaste deelnemers! In tijden van hoge werkdruk is ons gezamenlijke doel om met elkaar slimmer en vooruitstrevend verder te gaan. We zijn dan ook erg blij met de opkomst en deelname van een diverse groep praktijkhouders, huisartsen van SHG, waarnemers, HIDHA’s en praktijkmanagers.

Vooraf is door meer dan alleen de aanwezigen een vragenlijst ingevuld. Ook hieruit blijkt een hoge betrokkenheid, dank daarvoor! De uitkomsten van de vragenlijsten leest u hier. 
Naast een toelichting op de uitvoeringsplannen 'Sterke zorg in wijk en regio' van Hadoks is er ook een brug geslagen naar de LUMC campus en data exchange.
Samen met Lijn 1 zijn alle deelnemers daarna aan de slag gegaan met het maken van een ‘krantenkop' over de ideale gezonde wijk. En wat zijn er fraaie slogans gemaakt! Een sfeerimpressie staat onderaan de uitkomsten van de vragenlijst (via de link hierboven). 

Een kleine eerste stap is nu gezet om ‘los’ van de eigen praktijk en wijk te kijken naar wat een gezonde, vitale wijk nodig heeft om toekomstbestendig te zijn en te blijven. 
Dit alles met als doel om meer in contact te komen met elkaar om vervolgens ‘slimmer’ op te gaan trekken in de wijken. Zo kunnen we het vele werk wat op ons af gaat komen vakkundig en efficiënt gaan verdelen over alle partijen in de wijk.

We gaan verder aan de slag met de “wijken” en komen naar jullie toe!
Karin Busch, jullie regiomanager en Loise Jacz, accountmanager huisartsenzorg , maken graag afspraken met de vertegenwoordigers van de ledenraad en praktijk/wijkmanagers van jullie gebied om de vervolgstappen concreet te maken.
We kijken erg uit naar de 2de subregiobijeenkomst (Haagse Hout, Statenkwartier, Scheveningen en Wassenaar) op 17 februari en hopen hierbij natuurlijk op een net zo mooie en energieke avond.
Lees meer over Sterke zorg in wijk en regio
19 februari 17 - 21.15 uur (met buffet) 
Nascholing 'In Tension' Toekomstbestendige Diabetes en CVRM-zorg in de Haaglandse regio 
Bent u benieuwd naar de impact van de nieuwe CVRM-richtlijnen op uw dagelijkse praktijk? Wilt u meepraten over de eerste onderzoeks-bevindingen?  Of wilt u misschien meedoen met het vervolg van dit project? Meld u dan nu aan.
Lees meer voor het programma. 
Lees meer
Meer dan 25 zorgverleners in dienst?
Cliëntenadviesraad binnenkort verplicht 
De meeste gezondheidscentra en andere huisartsenvoorzieningen zullen per 1 juli 2020 een cliëntenraad moeten instellen. De verplichte instelling geldt overigens alleen voor voorzieningen van waaruit meer dan 25 natuurlijke personen (geen fte’s), structureel zorg verlenen. Denk hierbij aan de huisarts, doktersassistent, praktijkondersteuner en verpleegkundig specialist. Hierbij maakt het niet uit of iemand in dienst is, dan wel in opdracht werkt of gedetacheerd wordt. Het aantal uren dat iemand werkt, maakt niet uit. Vrijwilligers, praktijkmanagers en administratief personeel tellen niet.
 
De Ledenraad heeft Hadoks gevraagd om op verzoek te helpen bij de inrichting van een cliëntenraad. U kunt in dat geval contact opnemen met  Arno Hammers, senior bestuurssecretaris: ahammers@hadoks.nl.
Lees meer
Nascholingen Hadoks Academie:
1e helft 2020 Hadoks Acute zorg avonden voor huisartsen en VS
17 februari   Sub-regiobijeenkomst (leden en niet-leden)
 5-6 maart EKC Basis cursus 
17 maart EKC Vervolgcursus Competenties in de nascholing
17 maart WAGRO FTO Vaccinatie (leden en niet-leden)
20 april  Doktersassistentendag  
  Engels voor doksterassistenten (basis en gevorderden)
  FHA Zorg in eigen hand 
  FHA Effectief communiceren met laaggeletterden
FHA Werken met positieve gezondheid
Lees meer