Online lezen  |  Afmelden
Nieuws voor huisartsen in Haaglanden
 oktober 2019
Samenwerking met verpleegkundigen DutchCare 
Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Hadoks Acute Zorg BV en DutchCare. De verpleegkundigen in dienst van DutchCare (van het ministerie van Defensie) zullen wij gaan inzetten tijdens hun verlof. Hiermee willen we de werkdruk verlagen voor de medewerkers en de huisartsen op de posten. Als pilot starten we met aantal verpleegkundigen die bij DutchCare in vaste dienst zijn. Tijdens deze pilot leren we elkaar en elkaars werkwijze kennen en kunnen we met elkaar vaststellen of de inzet ook daadwerkelijk tot werkdrukverlaging zal leiden. Susanne Noordermeer en haar team hebben de verantwoordelijkheid voor deze pilot en zorgen voor een goede start op 1 november a.s. De voorbereidingen zijn inmiddels zo goed als klaar. De nieuwe medewerkers zijn goed voorgelicht over onze werkwijze en onze dienstverlening. Voorlopig worden zij op de posten ingezet als fysiek triagisten. Ook straks als we geïntegreerd gaan samenwerken op het Westeinde zal die ervaring goed van pas komen. Wij zien dit als een mooie ontwikkeling en kijken uit naar een langdurige vruchtbare samenwerking.
Spiegelinformatie voor huisartsen
2 oktober jl. ontvingen alle huisartsen via mail de Spiegelinformatie van Hadoks Acute Zorg 1e helft 2019. Met deze informatie koppelen wij per praktijk terug hoe de positie van uw praktijk is ten opzicht van de andere praktijken in het verzorgingsgebied van Hadoks. Heeft u geen bericht ontvangen laat dit dan weten via ons secretariaat 070 302 98 20.
 

OPEN - uw ondersteuning op weg naar online patiëntinzage

Vanaf 1 juli 2020 krijgen patiënten het recht om online hun medische gegevens in te zien. Om te voldoen aan deze verplichting kunnen huisartsen ondersteuning krijgen door vrijwillig deel te nemen aan het OPEN programma, een initiatief van LHV, NHG en InEen. Met deelname biedt OPEN scholing voor huisartsen, POH’s, praktijkassistenten en praktijkmanagers. Daarnaast biedt OPEN voorlichtingsmaterialen voor patiënten en een tegemoetkoming in de kosten voor deze transitie van € 2,83 per patiënt. Omdat deze OPEN-ondersteuning regionaal wordt georganiseerd, zal Hadoks in de komende dagen praktijkeigenaren benaderen om belangstelling te polsen en om deelname formeel vast te leggen. Deelnemende praktijken zullen kort daarop worden gevraagd om praktijkgegevens voor de OPEN nulmeting. 

Mark Harteveld (projectleider Online Patiëntinzage) stelt zich voor:
In de afgelopen jaren heb ik ervaring opgebouwd met zorginnovatie, beleidsadvies en procesbegeleiding werkend voor organisaties als het Ministerie van VWS, eerstelijns koepels en zorggroepen. Ik zie de online inzage voor Hadoks als een eerste noodzakelijke stap naar een volwassen digitale zorgondersteuning die patiënten gaat helpen om zelf meer regie te nemen over hun gezondheid en zorg. Voor veel huisartsenpraktijken is dit een pittig traject, maar uiteindelijk waardevol voor zorgkwaliteit, doelmatigheid en . . . zorgbeleving van patiënten. Ik vind het inspirerend om Hadoks te treffen in een periode van groei; deze beweging geeft kansen voor een mooie sprong voorwaarts.

Lees meer
Medicatie op de posten
De vraag is gekomen of er een beperkte hoeveelheid medicatie op de posten Westeinde en Antoniushove geplaatst kan worden zodat patiënten hiervoor niet naar de Spoedapotheek bij het HagaZiekenhuis hoeven en er minder bezorgd hoeft te worden. Het nadeel is echter het ontbreken van medicatiebewaking. En dat kan in het geval van bijvoorbeeld pijnstillers of antibiotica grote gevolgen hebben. Denk daarbij aan intolerantie, interacties, contra-indicaties, slechte nierfunctie. Door een reële kans op fouten en potentieel gevaarlijke situaties is besloten geen medicatievoorraad aan te houden op de posten, behalve uiteraard de reeds aanwezige ampullen voor spoedgevallen. Daarbij weegt ook mee dat het meer een kwestie is van service dan van medische noodzaak.
Eén uitzondering wordt er wel gemaakt: Voor kinderen met pseudocroup zal Dexamethasondrank worden geplaatst op de posten, met daarbij een geplastificeerde kaart met het doseeradvies o.b.v. het gewicht.

Openingstijden:
Apotheek MCH Lijnbaan open tot 21.30 uur.
Apotheek Antoniushove open tot 22.00 uur.
Telefonische bereikbaarheid Triagecentrum verbeterd
Tijdige en juiste triage van onze patiënten is een kernonderdeel van Hadoks Acute zorg. Onze telefonische bereikbaarheid wordt dan ook nauwlettend in de gaten gehouden. Achteraf in rapportages aan de zorgverzekeraar en de IGJ maar ook live tijdens de dienst.
In de afgelopen twee jaar is onze telefonische bereikbaarheid verbeterd, iets waar wij heel trots op zijn. De grootste verbetering hebben wij op de spoedlijn bereikt. Wij zijn zeer goed bereikbaar voor de patiënten die onze spoedzorg écht nodig hebben. 
De betere bereikbaarheid is het gevolg van structurele verbeteringen in de aansturing van het team triagisten, de aanscherping van werkafspraken en in de techniek van onze telefooncentrale. Het Triagecentrum (voorheen Callcenter) is hiermee steeds professioneler geworden en is er sprake van een goed samenwerkend team van triagisten en telefoonartsen. Wij hopen dat u dit ook uw ervaringen zijn!
Lees meer
Diabetes de novo op de huisartsenpost
Diabetes de novo bij kinderen is soms lastig te herkennen. Bij vage klachten als vermoeidheid, algehele malaise, buikpijn en afvallen staat diabetes, ook bij heel jonge kinderen, in de differentiële diagnose en is het raadzaam actief naar polyurie en polydipsie te vragen. Snelle herkenning van diabetes bij kinderen door direct bepalen van capillaire bloedglucose in de huisartsenpraktijk kan het optreden van diabetische ketoacidose voorkomen.
Lees meer
Website over MRSA online
De nieuwe website over MRSA, www.mrsanetwerk.nl, is er voor patiënten, huisartsen en andere zorgverleners. De website geeft kort en bondig overzicht van alle relevantie informatie over MRSA zoals diagnostiek, behandeling en verwijsinformatie. Er staat ook specifieke informatie voor de huisarts op. De website is een initiatief van een regionale MRSA werkgroep in samenwerking met het Regionaal Coördinatieteam Antibiotica Resistentie. Voor meer informatie kunt u mailen met Martijn Sijbom, huisarts-onderzoeker bij het LUMC, m.sijbom@lumc.nl.
Nieuwe patiëntflyers Acute zorg 
Er zijn nieuwe patiëntflyers Hadoks Acute zorg  beschikbaar in het Nederlands en Engels. Hierin staat hoe de acute zorg in de avond, nacht en weekend is geregeld en hoe de huisartsenpost werkt. Wil u deze voor in uw wachtkamer ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat en geef door 
- uw naam en praktijkadres
- de taal 
- gewenste aantal
Wij sturen u de flyers dan per post toe.
Goede samenwerking en verhuizing van HAP en SEH
Begin juli zijn de huisartsenpost en de spoedeisende hulp met succes verhuisd vanuit HMC Bronovo naar Antoniushove. De SEH is geconcentreerd op HMC Westeinde. Vanaf 1 februari 2019 hebben medewerkers van HMC en Hadoks hard gewerkt aan dit project. De veranderingen in de acute zorg zijn zo doorgevoerd dat er minder zelfverwijzers binnenkomen en patiënten komen steeds beter terecht op de juiste plek, of dat nu de HAP of SEH is.
Er is een veilige omgeving voor patiënten en medewerkers gerealiseerd op een goed ingerichte HAP en SEH waar structurele evaluatie plaatsvindt. Op HMC Westeinde zal de HAP naar de SEH verhuizen, wat samenwerken nog makkelijker maakt. Het is nog zoeken naar een goede verdeling van patiënten en werkdruk. Maar hier is intussen al verbetering in gekomen. We blijven onze vruchtbare samenwerking voortzetten om de spoedzorg steeds beter te maken.
500ste robotgestuurde prostaatverwijdering bij Reinier Haga
In het Reinier Haga Prostaatkankercentrum werd deze maand voor de vijfhonderdste keer een prostaatkankerpatiënt geopereerd met behulp van de Da Vinci-operatierobot. Wekelijks worden 6 tot 8 operaties uitgevoerd. De wachttijd is  momenteel 13 dagen. Het centrum heeft poliklinieken in Delft (Reinier de Graaf) en Den Haag (Haga).
Lees meer
Belangrijke data:
17 oktober 2019                        Scholing: FHA-Gastvrijheidsmanagement 
voor alle praktijkmedewerkers, locatie Hadoks
Hier aanmelden
5 november 2019 Scholing: Doktersassistentendag, locatie Hadoks Hier aanmelden
26 november 2019 Opening Haga MRI-Ablatiecentrum, locatie Auditorium HagaZiekenhuis Hier aanmelden
10 december 2019 Scholing: WAGRO FTO Astma-medicatie, locatie Hadoks Hier aanmelden