Online lezen  |  Afmelden
December 2019
Bekende gezichten helpen u bij wijkgericht werken
Ervaart u toenemende druk van de zorg voor uw chronische patiënten, voor uw kwetsbare ouderen en de verplaatste ziekenhuiszorg? Hadoks speelt hierop in door u nieuwe mogelijkheden te bieden voor optimale zorg voor uw chronische patiënten.

U kent ons als inhoudsdeskundigen bij de jaargesprekken, de consultatiemogelijkheid van kaderhuisartsen en aanbieder van scholingen. Maar de huidige veranderingen vragen meer: organisatorische ondersteuning bij het samenwerken met andere praktijken, disciplines en sectoren. En dat alles - om het overzichtelijk te houden voor u en de patiënt - op wijkniveau.

Uw nieuwe regiomanager en aanspreekpunt
Om het wijkgericht werken voor u inzichtelijk te maken en praktisch te organiseren, is een beroep gedaan op twee bekenden van Hadoks Chronische zorg: Rineke van Woerden en Karin Busch. Zij kennen u en de regio Haaglanden en overzien de vele activiteiten in de wijk van de praktijkmanagers adviseurs van LIJN 1, gemeentelijke werkers, leefstijl- en buurtcoaches etc. Als regiomanager zijn Rineke en Karin ingedeeld naar wijken in de regio Haaglanden en het aanspreekpunt voor uw huisartsenpraktijk als het gaat om chronische zorg, verplaatste ziekenhuiszorg, preventie etc. Zij worden op inhoud en organisatie ondersteund door collega huisartsen. Een van die artsen is Loïse Jacz, werkzaam als accountmanager bij Hadoks. Zij richt zich vooral op de organisaties van de wijken en subregio’s. Rineke, Karin en Loïse hopen u de komende tijd te ontmoeten. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met
Rineke 06 28 770 357,
Karin 06  13 769 620,
Loïse 06
 47 136 298 of
Dite Husselman (manager Hadoks Chronisch zorg) 06 20 429 669.


Foto van links naar rechts Loïse Jacz, Rineke van Worden en Karin Busch
'Voorall' ondersteunt Hagenaars met een beperking
Voorall biedt vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuning voor Hagenaars met een beperking: een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte, een zintuiglijke of verstandelijke beperking. Deze cliëntondersteuning is bestemd voor iedereen die vragen heeft over zorg en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs, werk en inkomen. 
Voorall
werkt hierin samen met Kompassie, Straatconsulaat en Senioren Collectief. 
Bij complexere vragen schakelt de cliëntondersteuner MEE in of Haagse Welzijns Organisatie, die professionele ondersteuning bieden.  Voor u als huisarts is dit interessant om uw patiënten nog beter te kunnen assisteren bij het indienen van bij een WMO-aanvraag. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente 'Samen komen we  eruit: de juiste hulp voor iedere Hagenaar'.

Lees meer
Plannen voor 2020 Chronische zorg
In samenspraak met de kaderartsen, de adviesraad Chronische Zorg (ZAR) en coöperatiebestuurders is de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2020/2021 voor Chronische zorg. Dit plan is inmiddels gehonoreerd door de Zorgverzekeraars. Tip van de kaderartsen was om er een duidelijk beeld verhaal van te maken ‘zodat huisartsen het snel kunnen overzien’ en daarbij te vermelden dat Hadoks hiermee reageert op ontwikkelingen van overheid en zorgverzekeraar. Het resultaat is te vinden via  Strategisch beleidsplan Chronische zorg en Sterke zorg in wijk en regio.

Samen met het coöperatie
bestuur nodigen wij u begin 
2020 uit voor een subregio- 
bijeenkomst waarvan we er vier van gaan organiseren en waarin we de plannen zullen toelichten. Ook zullen we een eerste verkenning doen 
wat de ontwikkelingen van de overheid en 
zorgverzekeraar kunnen betekenen voor uw wijk. Een uitnodiging volgt spoedig.
                                                                                                                                                                             Foto: Team Chronische zorg
Gezocht: een Huisarts met gevoel voor wijkgericht werken en een Coördinator Chronische zorg
Loïse Jacz, Huisarts in Loosduinen, werkt met veel energie aan het vorm geven van het nieuwe Woudschoter “zorgcoördinatie”. Wat betekent dat voor de huisarts in de wijken? Hoe ga je dat doen, dat samenwerken en coördineren. Wij zoeken op dit thema nog een Huisarts voor een aantal uren. 

Daarnaast zoeken wij een Coördinator Chronische zorg die een aantal taken van Karin Busch kan overnemen, zodat zij zich optimaal kan richten op haar werkzaamheden in de wijken.        

Heeft u belangstelling in een van de twee functies of weet u iemand?  Meer informatie over de vacatures vindt u op onze website. Voor vragen kunt u contact opnemen met Dite Husselman, manager Hadoks Chronisch zorg 06 20 429 669. 
Lees meer
Invoeren kengetallen in KIS
Hierbij vragen wij uw medewerking voor het aanleveren van de kengetallen uit het HIS. De
kengetallen zijn nodig voor het jaarlijks aanleveren van de landelijk benchmark chronische zorg van zorggroepen. Het betreft per DBC vier getallen, die vóór 31 december a.s. moeten worden ingevoerd in het KIS. Deze cijfers zijn alleen in het HIS bekend en niet in het KISEen aantal praktijken heeft deze kengetallen reeds ingevoerd in het KIS.

De praktijken die hun kengetallen nog niet hebben ingevoerd bieden we graag de ondersteuning aan van MediPC (uit Den Haag), om deze extracties uit het HIS te doen en de gegevens in het KIS te noteren. Het gaat alleen om de kengetallen voor de DBC’s welke u met Hadoks heeft gecontracteerd.

Wilt u gebruik maken van de ondersteuning van Medi PC, dan vragen wij u om een mail te sturen naar chronischezorg@hadoks.nl met vermelding van uw naam en praktijknaam. Een medewerker van MediPC neemt daarna telefonisch contact met u op, waarbij er op afstand (of op locatie) wordt ingelogd en de kengetallen uit het HIS in het KIS worden geplaatst.

De instructie op welke wijze u zelf de kengetallen kunt invoeren in het KIS zijn terug te lezen op de website van ELZHA  www.elzha.nl  en in de handleiding van het KIS in het KIS zelf.
De benodigde kengetallen haalt u uit het HIS hetzij door a) middel van het aanmaken van een rapport met de NHG kwaliteitsindicatoren, of b) door een aantal zoekopdrachten te maken in het HIS.
Beter Thuis Loosduinen én de Bewoners
Als professionals helpen, ondersteunen en behandelen we inwoners van de wijk op basis van onze kennis en inzichten. Zou deze kennis groter worden? Zouden onze inzichten kunnen veranderen, wanneer we hierover in gesprek zouden gaan met de inwoners voor wie wij werken? Dit waren de vragen die maakten dat we de uitnodiging concreet maakten op het Loosduinen Festival. Een dertigtal inwoners namen de uitnodiging aan en twaalf konden tijd maken om 19 november, in de avond, met ons in gesprek te gaan in de Haagse Popradar.
 
In twee gespreksrondes konden inwoners en professionals zich aan elkaar voorstellen. Naast “wie ben je en wat doe je?” werd ook de vraag beantwoord “Wat inspireert/motiveert jou om hier aan tafel te zitten?” Niet alleen waren de antwoorden divers, hoopvol en constructief gericht op creëren, ondersteunen of mogelijk maken van ‘Gemeenschap’, er was ook een hoop positieve energie, onderling vertrouwen en plezier.
Even voorstelllen: Edith Meijer
Mijn naam is Edith Meijer, ik ben Diabetes Verpleegkundige en sinds november werkzaam bij Hadoks. Mijn ‘carrière’ in de zorg begon met de HBO-V opleiding in Leiden. Op verschillende plekken binnen de zorg heb ik een aantal jaren gewerkt om vervolgens de opleiding tot Dialyse Verpleegkundige te gaan volgen. Aansluitend heb ik de opleiding tot Diabetes Verpleegkundige gevolgd. Momenteel combineer ik mijn werk in de 1e lijn in het HMC met POH- diabeteszorg in de 2e lijn bij een Haagse huisartsenpraktijk. Met veel enthousiasme ga ik Corinne Buytendijk ondersteunen die al langer actief is in de functie van kaderarts met betrekking tot diabeteszorg. U kunt mij benaderen voor vragen over diabeteszorg, zorg op maat, ondersteuning op de werkplek of scholingen via EMeijer@hadoks.nl of telefoonnummer  06 82 709 707. Uiteraard is er de mogelijkheid om digitaal te consulteren via het KIS. 
Succesvolle scholing CVRM standaard in de wijk Transvaal
 Op 14 november was in het buurthuis Mandelaplein een unieke  CVRM scholing. De scholing opgezet voor de huisartsen, POH’s, diëtistes en fysiotherapeuten had als doel om gezamenlijk te bespreken hoe om te gaan met nieuwe CVRM standaard  in de wijk Transvaal.
  De deelnemers werden welkom geheten met een lunch.
  Kaderartsen Erik van Duin en Ravee  Rambharose namen
  de deelnemers mee in de nieuwe  richtlijn CVRM en wat dit
  betekent voor de inwoners in Transvaal. Casuïstiek zoals het
  op jongere leeftijd een event krijgen en hoe om te gaan met
  de anamnese vragen kregen extra aandacht.
  Afgesloten werd met een reflectie op de populatie in de wijk,
  wat weten we vanuit de GGD gezondheidsmonitor en
  herkennen we dit op het spreekuur?  Tot slot gaf iedereen aan
  elkaar graag nader te leren kennen en is afgesproken om in
  2020 met elkaar een netwerk bijeenkomst in de wijk te orga- 
                                                                 niseren.
Diversiteit in de praktijk
Praktijkondersteuner Sumeye Celik, werkzaam in Medisch centrum Medicaya heeft te maken met een verscheidenheid aan culturen van haar patiënten. Hoe gaat zij om met deze diversiteit? Hierover vertelt zij in het blad “POH, tijdschrift voor en door praktijkondersteuners".

Den Haag City Challenge 2020

Wanneer? dinsdag 11 februari 2020
Hoelaat?    van 17.30 tot 21.00 uur
Waar?        SportCampus Zuiderpark
Lees meer

POH Centraal 2020 
Wanneer? donderdag 19 maart 2020
Hoelaat?    van 12.30-17.00 uur
Waar?        Dakota theater, Zuidlarenstraat 57,
                    Den Haag
Lees meer
Update samenwerking ketenpartners
Toegetreden:                                                                          Gestopt:
1 december 2019: Idefix podotherapie, Wassenaar        31 december 2019: Hof Diëtist
1 december 2019: Diëtistenpraktijk Samen Sterk            1 januari 2020: Dietistenpraktijk Hordijk & 
1 januari 2020: Podotherapie Arjan Smeele                      Hessing                           
1 januari 2020: Diëtistenpraktijk Diëtist in Voorburg
 
Kijk voor een actueel overzicht van onze ketenpartner en hun contactgegevens op https://www.elzha.nl/zorgverleners/