Online lezen  |  Afmelden
November 2019
Via deze Special brengen wij een aantal belangrijke onderwerpen bij u onder de aandacht: 
Dienstrooster Hadoks Acute zorg 2020
Hadoks maakte onlangs het nieuwe dienstrooster bekend. De praktijkhouders ontvingen hierover al een aparte brief. Om de diensten voor alle dienstdoende huisartsen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, zetten we hieronder nog even de belangrijkste punten onder elkaar:
 • Het winterrooster loopt van 1 december 2019 tot en met 30 juni 2020. Het is de WWX dienst op het Westeinde van 16:00 tot 23:00 uur.
 • 5 Mei is in 2020 een extra feestdag. 31 December 2019 is geen feestdag.
 • In principe krijgt u om het jaar een feestdag toebedeeld. Bij een praktijkgrootte van meer dan 7.000 patiënten, bestaat de kans dat jaarlijks een feestdagdienst (bijvoorbeeld een Kerstdag) wordt toegekend.
 • Naar aanleiding van twee recente incidenten is op het Triagecentrum vanaf nu standaard een dokterstas aanwezig.
 • De ACV (Antoniushove Consult Visite) dienst is een gecombineerde dienst, waarbij de huisarts bijspringt met de consulten als er geen visites zijn. Ook van de overige visiteartsen wordt verwacht dat ze op de posten bijspringen als dit mogelijk is.
 • De artsenpoule voor telefoondienst is dit jaar uitgebreid, waardoor de poule iets meer variatie in de diensten heeft.

De dienst doe je samen!

Wij benadrukken dat het dienstdoen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Een collegiale opstelling van een ieder is in het belang van onze patiënten. We vragen daarom om een flexibele werkhouding. Als het druk is, spring dan als visitearts zoveel mogelijk bij op de posten.
 
Overleg over werkverdeling
Het Triagecentrum spreidt de werkdruk op de posten zo eerlijk mogelijk met als basis patiëntveiligheid. Voor Antoniushove met een post zonder SEH heeft dit consequenties voor de patiënten die daar een afspraak kunnen krijgen. Uit recente cijfers blijkt dat de werkdruk op de posten Haga en Westeinde nagenoeg gelijk zijn en gebleven ten opzichte van voorgaande jaren. Er wordt actief op gestuurd dat de postassistente aangeeft bij het Triagecentrum, dat als de wachttijd op een van de posten te ver oploopt er tijdig maatregelen worden genomen.
Wij verzoeken u onderling te zorgen voor een eerlijke verdeling van de werkdruk op de post waar u werkzaam bent.

 
Protocol oproep E-diensten
Het is belangrijk om te weten om welke redenen de E-dienst ingezet kan worden. Zowel bij ziekte of onverwacht niet verschijnen van een collega, als bij grote drukte op een van de posten of bij de visites, kunt u opgeroepen worden om bij te springen. Het protocol hiervoor vindt u op de website (protocol oproep E-diensten).

Extra informatie voor artsen met telefoondiensten:

De telefoondiensten voor de komende periode zijn verdeeld onder de bekendgemaakte telefoonartsen. (Er was geen keuze gesteld, tenzij er een goede reden was om dit wel te doen.) Omdat er naast de TT diensten door alle huisartsen TX diensten kunnen worden gedraaid, brengen wij u graag op de hoogte van onderstaande veranderingen die dit jaar al zijn ingegaan:
 • Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan een optimale professionele sfeer op het Triagecentrum. Als telefoonarts maakt u hier een belangrijk onderdeel van uit.
 • Aan het begin van de dienst krijgt u informatie en sturing vanuit de coördinerende Triagist. Samen met de andere telefoonarts probeert u de Triagisten zo goed mogelijk te ondersteunen met de Houvast agenda als leidraad. Zo nodig neemt u een gesprek over (op uw werkplek) of belt u de patiënten terug. Ook bent u verantwoordelijk voor het fiatteren van alle telefoontjes die geen consult of visite worden. U laat zich regelmatig informeren over de drukte op posten en visites. Zie ook het functieprofiel telefoonarts.
 • Als u een TT dienst wilt ruilen of verkopen, wilt u er dan voor zorgen dat u deze ruilt met of verkoopt aan een andere telefoonarts? Via de adreslijst van Hadoks kunt u zien welke collega’s ook telefoonarts zijn.
Hoe goed informeert u uw patiënten over acute zorg in avond, nacht, weekend?
Uit onze gesprekken met huisartsen blijkt dat het nuttig is om kritisch naar uw telefonische bandtekst/keuzemenu en naar uw eigen website te kijken. Hieronder een aantal aandachtspunten:
 1. Krijgt uw patiënt ook duidelijke informatie wat deze moet doen in geval van spoed in ANW uren?
 2. Is deze informatie makkelijk te vinden op uw website? 
 3. Wanneer u een deel van de dag alleen via de spoedlijn bereikbaar bent, dan verzoeken wij u om zorgvuldig te zijn bij het inspreken van de tekst op de telefoonbeantwoorder. Nu wordt er soms ingesproken dat de spoedlijn overdag alleen voor “levensbedreigende spoed” is, terwijl er in veel neutralere bewoordingen verwezen wordt naar Hadoks Acute zorg na 17:00 uur. Levensbedreigende spoed is voor 112 en Hadoks acute zorg is er alleen voor spoedeisende vragen, die niet kunnen wachten tot de eigen huisartspraktijk weer open is. Mogelijk kunt u ook een optie 2 inbouwen: druk op 2 als uw hulpvraag niet kan wachten tot de volgende werkdag.
Patiënten niet ongezien doorsturen 
Als patiënten zich in de dagpraktijk bij u melden (persoonlijk of telefonisch) met mogelijke hechtwonden of met verdenking op breuken, verzoeken wij u deze niet ongezien naar één van de posten te sturen. Als u na beoordeling inschat dat u de wond niet zelf kunt behandelen, kunt u altijd overleggen met één van onze medewerkers van de dag HAP.
Leren van calamiteiten
De huisartsendienst op alle Hadoks locaties kenmerkt zich door hoge werkdruk. Binnen beperkte tijd moeten artsen dossiers bestuderen, patiënten onderzoeken, data analyseren, diagnoses stellen, behandelplannen maken en eigen bevindingen vastleggen.
Onder 'lees verder' delen collega huisartsen verschillende situaties en ervaringen met patiënten op de huisartsenpost. 
Lees meer
Herkennen invasieve 
meningokokkeninfectie lastig
In de huisartspraktijk komt invasieve meningokokkenziekte bij kinderen en jongvolwassenen sporadisch voor. Door het vaak acute en snelle verloop en de (ondanks adequate behandeling) substantiële morbiditeit en mortaliteit blijft deze aandoeningen een gevreesde ziekte. De meeste beginsymptomen van invasieve meningokokkenziekte zijn aspecifiek van aard. Hierdoor is vroege herkenning moeilijk.
Lees meer
GGD informeert over lood in kraanwater
6 November jl. publiceerden het RIVM en de Gezondheidsraad rapporten over lood in kraanwater. Dit bericht kreeg veel aandacht in de media. Bij ongeboren kinderen, flesgevoede zuigelingen en kinderen tot en met 7 jaar kan het leiden tot een lager IQ (tot 5 punten IQ-verlies). Er is weinig onderzoek gedaan naar kinderen vanaf 8 jaar.  Mogelijk is bij deze kinderen die veel kraanwater uit loden leidingen drinken ook sprake van een negatieve invloed op het IQ. Voor volwassenen die veel kraanwater drinken is er een verhoogd risico op chronische nierziekte en een licht verhoogde bloeddruk.   

Naast adviezen voor de risicogroepen, staat op de website van de GGD ook een actueel overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.  
Lees meer